Назад   Задать вопрос
Украинская мова
11 класс
5 отметок
+ В закладки
09.04.2013, 00:41

Тэма радимы у сучаснай паэзіі

Комментарии (0)

Ответы и решения


09.04.2013, 00:50

Тэма Радзiмы у сучаснай паэзii
Сучасная бел паэзiя вядзе адлiк часу з 50-х гадоу. Вялiкi уплыу на яе
развiцце аказау грамадска-сацыяльны уздым, дзякуючы якому узрасла увага да
чалавека, як асобы, як стваральнiка матэрыяльных i духоуных каштоунасцей
на зямлi. Сучасную беларускую паэзiю цiкавiць чалавек з глыбока асабiстымi
перажываннямi, якi актыуна ставiцца да рэчаiснасцi. Значна павысiлась
цiкавасць паэтау да маральна-этычных праблем. Сучасная паэзiя больш
настойлiва, чым у iншыя роды лiтаратуры, выяуляе глыбокую трывогу за стан
прыроды. Кожны паэт мае свой стыль, сваю тэматыку, свой пункт гледжання.
Сення бел. паэзiя у творчых пошуках. Чалавек, прырода, грамадства, мiнулае
i будучае -- вось тая праблематыка, што знаходзiцца у аснове творчасцi
паэтау. Лiрычны герой сучаснай паэзii -- гэта яркая iндiвiдуальнасць, гэта
i канкрэтны чалавек i у той жа час абагульнены вобраз, створаны гiсторыяй,
памяццю. Сучасная паэзiя выпрабоувае чалавека жыццем, каханнем, шчырасцю,
iмкнучыся вызвалiць яго ад зла i маральных недахопау.
Сучасную беларускую паэзiю можна падзялiць на 3 пакаленнi паэтау:
1. Паэты старэйшага пакалення:
М. Лужанiн, А. Русецкi, К. Кiрэенка, Р. Барадулiн, А. Вярцiнскi, А. Пысiн,
Н. Гiлевiч, С. Грахоускi i iнш.
2. Паэты сярэдняга пакалення:
С. Законнiкау, Р. Баравiкова, Н. Мацеш, А. Разанау, Я. Янiшчыць, А.
Грачанiкау, У. Някляеу, М. Дукса i iнш.
3. Паэты малодшага пакалення:
А. Пiсьмянкоу (паэт-рамантык), Л. Галубовiч (iнтымная, вясковая, пейзажная
тэматыка), I. Багдановiч (пра маленства, прыроду, гiсторыя, гарадское
жыцце), А. Глобус (гарадское жыцце, незваротнасць жыцця i часу, прырода i
экалогiя), А.Разанау (паэт-фiлосаф), У.Някляеу, А.Сыс, В.Шнiп,
А.Канапелька, Леанiд Дранько-Майсюк, Мар'ян Дукса, Зiнаiда Дудзюк, Барыс
Жанчак, Сергей Давiдовiч i iнш.

Оценка: 2.6 (голосов: 50)

Комментарии (0)


09.04.2014, 00:42

 

Сочинения Тэма радзімы ў сучаснай паэзіі
Сочинения по белорусской литературе » Іншае
Радзіма. Айчына. Край родны. Айчына . Родная зямля . Радзіма-маці . Матухна- зямля . Родная бок . Усе гэтыя шчырыя словы зусім не вычэрпваюць поўнай гамы пачуццяў , якія ўкладваем мы ў гэта святое для кожнага чалавека паняцце . Цяжка назваць пісьменніка ці паэта , які не прысвяціў бы Радзіме самыя шчырыя , якія ідуць ад душы радка. Гэта - адна з вечных тым у айчыннай і сусветнай літаратуры. Велізарны літаратурны матэрыял , звязаны з тэмай Радзімы , нельга , вядома , змясціць у поўным аб'ёме ў гэта складанне , таму я хачу закрануць творчасці толькі некаторых пісьменнікаў і паэтаў. Нельга не пачаць з такога найвялікшага помніка старажытнарускай літаратуры , як «Слова пра паход Ігаравы». Да Рускай зямлі ў цэлым , да рускага народу звернутыя усе намеры , усе пачуцці аўтара « Слова». Ён кажа аб шырокіх прасторах сваёй Радзімы , аб яе рэках , гарах , стэпы , гарадах і вёсках. Але Руская зямля для аўтара « Слова» - гэта не толькі руская прырода і рускія гарады. Гэта перш за ўсё рускі народ. Апавядаючы аб паходзе Ігара , аўтар не забывае пра народ рускім. Ігар распачаў паход на полаўцаў «за зямлю Рускую » . Яго воіны - гэта « русічы » , рускія сыны . Пераходзячы мяжу Русі , яны развітваюцца са сваёй Радзімай , з Рускай зямлёй , і аўтар усклікае : «О Руская зямля ! Ты ўжо за пагоркам » . Гэтая ідэя патрыятызму характэрна і для паэтычнага творчасці нашага вялікага суайчынніка М. В. Ламаносава. Радзіма , яе неабсяжныя абшары , яе невычэрпныя прыродныя багацці , яе сіла і моц , яе будучыню веліч і слава - гэта асноўная тэма од Ламаносава. Яе удакладняе і дапаўняе тэма народа рускага . Ламаносаў апявае таленавітасць вялікага рускага народа , магутны дух яго войскі , рускі флот . Ён выказвае цвёрдую ўпэўненасць у тым , што Руская зямля здольная нараджаць уласных вялікіх вучоных , сваіх «расейскіх Калумбіі» , вялікіх дзеячаў культуры . У сувязі з гэтай тэмай ставіцца ў одах Ламаносава і тэма герояў , вялікіх рускіх людзей. Такіх герояў ён бачыць перш за ўсё ў Іване IV і Пятры I , асабліва ў апошнім . У знакамітай одзе «На дзень ўсшэсця ... » паэт услаўляе Пятра як творцы новай Расіі. Ламаносаў славіць Пятра як змагара супраць адсталасці , у якой знаходзілася Расія да яго , славіць яго за стварэнне магутнай арміі і флоту , за распаўсюд навук . Глыбокай верай у рускі народ і цвёрдым перакананнем у яго таленавітасці гучаць словы Ламаносава аб тым , Што можа уласных Платонаў І хуткіх розумам Невтонов Расійская зямля нараджаць . Тэма Радзімы ў творчасці А. С. Пушкіна цесна звязана з праблемай свабоды народа . У вершы «Вёска» , малюючы мілыя яго сэрцу карціны роднай прыроды , паэт гнеўна піша пра прыгоннікаў , што ўціскаюць народ : Тут панства дзікае , без пачуцця , без закона , прысвоіла сабе гвалтоўнай лазой І праца , і ўласнасць , і час земляроба. У сяброўскім пасланні « Да Чаадаева » гучыць палымяны заклік паэта Айчыне прысвяціць « душы выдатныя парывы ​​» . Прадаўжальнік пушкінскі традыцый М. Ю. Лермантаў любіў сваю Радзіму высокай любоўю. Ён любіў яе народ , яе прыроду , жадаў шчасця сваёй краіне. На думку Лермантава , любіць Радзіму - значыць змагацца за яе свабоду , ненавідзець тых , хто трымае родную краіну ў ланцугах рабства. Любоў да Радзімы - тэма такіх вершаў Лермантава , як « Скаргі туркі » , «Поле Барадзіна » « Барадзіно » , «Два волата » . Але з асаблівай сілай і паўнатой раскрываецца гэтая тэма ў вершы « Радзіма» , створаным паэтам за некалькі месяцаў да сваёй гібелі . Тут Лермантаў супрацьпастаўляе свой ​​патрыятызм патрыятызму афіцыйнаму , казённаму . Ён заяўляе аб сваёй кроўнай сувязі з рускай , роднай яму прыродай , з рускім народам , нягодамі і радасцямі яго жыцця. Сваю любоў да Радзімы Лермантаў называе «дзіўнай » , таму што ён любіць ў сваёй краіне народ , прыроду , але ненавідзіць " краіну спадароў» . Гэтая ідэя кахання- нянавісці атрымае далейшае развіццё ў творчасці Гогаля і Някрасава. Героі « Рэвізора » , « Мёртвых душ » - гэта персанажы , якія могуць выклікаць толькі пачуццё непрыязнасці , хоць і паказваюць нашых суайчыннікаў . Але не яны складаюць гонар Расіі , яе душу , яе будучыню. Гэтым « мёртвым душам » супрацьпастаўлены вобраз Русі як « птушкі - тройкі». У гэтым рамантычным вобразе выяўленыя і любоў Гогаля да Радзімы , і яго вера ў яе вялікая будучыня. Гогалю няясныя шляху далейшага развіцця сваёй Радзімы. Ён піша: «Русь ! Куды ж нясешся ты , дай адказ? Не дае адказу ! » . Але ў адным ён быў перакананы - у будучыні велічы рускага народа.

Оценка: 2.8 (голосов: 42)

Комментарии (0)


09.04.2014, 00:44

Сучасная эмігранцкая паэзія. Рэферат

Тэма Радзімы, такім чынам, займае галоўнае месца ў творчасці паэтаў беларускага замежжа. Знаходзячыся далёка ад бацькоўскага дома, паэты-эмігранты не схілялі па-халопску галоў ні перад чужынцамі, ні перад ярымі адрачэнцамі. Яны былі сапраўднымі сынамі свайго народа, услаўлялі родную Беларусь, верылі ў яе адраджэнне, паводзілі сябе, як справядліва зазначае А. Каўка, мужна, па-рыцарску, «пакутуючы, гоячы, наколькі стае паэтычнага дару, раны маці-радзімы, баронячы яе чалавечы, нацыянальны гонар».

Оценка: 2.9 (голосов: 26)

Комментарии (0)